Gölgroda

UTSEENDE

En bild på en gölgroda kan du t.ex. se här. Den skiljs utseendemässigt från de andra två, vanligare, grodarterna i Älvkarleby (åkergroda och vanlig groda) enklast genom sin ljusa rygglinje. Kroppslängden hos en fullvuxen gölgroda är cirka 9 cm.

 
FÖREKOMST

Gölgrodan finns i Sverige endast längs Nordupplandskusten. Gölgrodorna i Norduppland är genetiskt och morfologiskt avvikande från sina artfränder i resten av Europa. Pga det ringa antalet gölgrodeindivider i Norduppland är gölgrodepopulationen här känslig för störningar som kan utradera hela populationen, t.ex. ett flertal år på raken med ogynnsamt väder. En kall sommar kan nämligen reproduceringen misslyckas helt. Detta gör att gölgrodan finns med på den nationella listan över hotade (rödlistade) arter i kategorin VU (Sårbar).

 
UPPTRÄDANDE

Gölgrodorna lämnar sina vinterkvarter (markhåligheter i skogsbeklädd blockmark) i slutet av april för att bege sig till sin lekdamm. Dessa lekdammar består av gölar som är tillräckligt små för att hinna värmas upp kraftigt under försommaren men tillräckligt stora för att inte torka ut under sommaren. Om gölen torkar ut dör nämligen ynglen. Naturliga processer gör att gölgrodegölarna så småningom växer igen. Tack vare landhöjningen (6-7 cm per decennium) och den flacka kusten skapas dock kontinuerligt nya gölar genom att havsvikar avsnörs från havet.

Leken sker under tiden 20 maj till 20 juni. Då samlas spelande gölgrodehannar i de varmaste delarna av lekdammen, dit också honorna kommer för att lägga ägg. Eftersom hanarna normalt är fler än honorna uppstår en konkurrenssituation, varvid viss aggressivitet uppstår mellan hanarna. Gölgrodor är värmeälskande. Äggläggning sker därför först då vattentemperaturen stigit till minst 16 grader. I början av lektiden är spelet intensivast under varma dagar, senare under lektiden pågår det även under natten. Gölgrodans lekläte kan avlyssnas här. En förträfflig samling av de nordiska groddjurens läten finns för övrigt på CDn ”Spelläten hos våra nordiska groddjur”. Gölgrodans lekläte är mycket ljudstarkt. Det kan höras på 1 kilometers avstånd. Det säkraste sättet att få uppleva gölgrodans läte live i Älvkarleby kommun är förmodligen att vandra längs skogsbilvägen på Själgrund under en varm solig dag i början av juni.

Gölgrodorna uppehåller sig i eller i nära anslutning till lekdammen och i närliggande småvatten under hela sommaren. Från mitten av augusti t.o.m. oktober, beroende av temperaturen, sker förflyttningen tillbaka mot vinterkvarteren.

 
ÖVRIGT

Gölgrodegölar är relativt artrika och kan hysa flera andra skyddsvärda arter, t.ex. större vattensalamander, grön mosaikslända, blodigel, vassborrare, gulyxne.

Gölgrodan är fridlyst, liksom alla svenska grod- och kräldjur.

 

Källor:
Sjögren P. 1988. ”Gölgrodans ekologi och faunavårdsstatus i Sverige” SNV rapport 3428.
Sjögren P. 1989. ”Orsaker till små populationers utdöende: Metapopulationsdynamik hos gölgrodan och andra arter” SNV rapport 3686.
Ahlén I., Andrén C. & Nilson G. ”Sveriges grodor, ödlor och ormar”.

http://www.artfakta.se/Artfaktablad/Rana_Lessonae_100119.pdf