Inför valet 2014

Naturskyddsföreningen Älvkarleby har inför valet till kommunfullmäktige ställt några frågor till de politiska partierna i Älvkarleby kommun. Dessa frågor samt politikernas svar redovisas nedan. Svar har ännu inte kommit från Folkpartiet och Kommunens Väl.

Översiktsplan. Naturskyddsföreningen Älvkarleby anser att befintlig översiktsplan har kvalitativa brister. Den saknar sådant som bör ingå i en översiktsplan, t.ex. redovisning av vilka avvägningar som gjorts mellan olika markanvändningskonflikter och redovisning av miljökonsekvenser. Framtagandet av en översiktsplan bör dessutom ske med dialog med allmänheten och ideella organisationer i kommunen, för att därigenom minimera konflikter mellan olika markanvändningsintressen. Detta skedde enligt vår bedömning inte i tillräcklig omfattning vid framtagandet av översiktsplanen. Inte heller utnyttjades i tillräcklig utsträckning den kunskap som fanns hos kommunens egna tjänstemän. Den befintliga översiktsplanen uppdaterades 2009. Enligt Boverket bör kommunfullmäktige minst en gång per mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen är aktuell. Kommer ert parti under kommande mandatperiod att rösta för att en förnyelse av översiktsplanen startas under mandatperioden?

Moderaterna: Vi har redan under innevarande mandatperiod tagit upp kravet på en revidering av översiktsplanen för att den ska finnas med i prioriteringsarbetet. Vi kommer att arbeta och rösta för en revidering under nästa mandatperiod.

Vänsterpartiet: Översiktsplanen kommer att revideras under den kommande mandatperioden.

Centerpartiet: Under arbetet med att ta fram nuvarande översiktsplan, justerad 2009, hölls ett antal möten ute i kommunen och man lyssnade på eventuella synpunkter som kom fram samt informerade kommunens tjänstemän vad man kommit fram till. En ÖP skall ju omprövas en gång under en mandatperiod och Centerpartiet kommer att rösta för att en revidering skall ske av ÖP under kommande mandatperiod.

Miljöpartiet: Ja absolut! Det är av väldigt stor betydelse för kommunens utveckling att de naturvärden som vi har också tas tillvara på bästa sätt i översiktsplanen.

Kristdemokraterna: Kristdemokraterna anser att översiktsplanen bör uppdateras och förnyas under mandatperioden. De brister som Naturskyddsföreningen Älvkarleby påpekar bör beaktas, speciellt dialog med allmänheten och föreningar och att använda den kompetens som tjänstemännen har.

Sverigedemokraterna: Ja, det kan vi tänka oss.

Socialdemokraterna: Översiktsplanen skall vara ett levande dokument som ska spegla samhällsutvecklingen. Ska planen ha en funktion i samhället måste planen ses över i intervaller och planen ska ses över under nästa mandatperiod.

Naturvårdsprogram. I översiktsplanen står det uttryckligen ”Bl a är det angeläget att utarbeta naturvårdsprogram”. Detta har inte skett. Länsstyrelsens befintliga Naturvårdsprogram är inte uppdaterad med de många nya inventeringar av biologiska värden som skett sedan den gjordes 1987. Kommer ert parti att rösta för att arbetet med ett naturvårdsprogram startas under kommande mandatperiod?

Moderaterna: Som Ni så riktigt påpekar är detta en fråga för länsstyrelsen och kan inte beslutas av politiker inom kommunen. Vi tycker det är bra med periodvisa uppdateringar så att programmet avspeglar den aktuella situationen.

Vänsterpartiet: Ja

Centerpartiet: Centerpartiet kommer att rösta för att ett naturvårdsprogram påbörjas och att man inlemmar alla nya inventeringar sedan 1987.

Miljöpartiet: Att Länsstyrelsens befintliga naturvårdsprogram är från förra årtusendet är inget annat än en skam. Vi kommer att rösta för att arbetet med ett nytt naturvårdsprogram skall startas någon gång under kommande mandatperiod.

Kristdemokraterna: Vi har stora behov av nybyggnation både i tätorten och i byar samt även strandnära områden. För att inte hamna i konflikt med att skydda biologiska värden inför planering och investeringar i framtiden är naturvårdprogram en nödvändig angelägenhet.

Sverigedemokraterna: Ja, det är rimligt.

Socialdemokraterna: Detta en fråga för länsstyrelsen och kan inte beslutas av politiker inom kommunen. Vi tycker att naturvårdsplanen absolut ska revideras under kommande mandatperiod och kommer att verka för att länsstyrelsen ska ta fram en ny naturvårdsplan.

Kommunekolog. De flesta kommuner har en kommunekolog, t.ex. Tierp och Gävle. I Älvkarleby kommun finns ingen kommunekolog, inte heller någon biologkompetens. Kommer ert parti att rösta för att det tillsätts en kommunekologtjänst i Älvkarleby kommun? Tjänsten kan delas med någon intilliggande kommun, t.ex. Tierp. En kommunekolog kan förutom att arbeta med natur- och miljöfrågor också marknadsföra kommunens vackra natur.

Moderaterna: Det är riktigt att vi för närvarande inte har någon kommunekolog anställd, men det innebär inte att vi inom förvaltning saknar biologikompetens. Bl.a. har kommunchefen den bakgrunden. Möjligheten att anställa en kommunekolog behöver löpande bevakas och vi har positiva erfarenheter av samarbete med Tierp eller andra kommuner.

Vänsterpartiet: Nej, för närvarande finns inga planer på en sådan tjänst.

Centerpartiet: Vi skulle väldigt gärna ha en egen kommunekolog, Tyvärr medger inte kommunens ekonomi att vi anställer en egen kommunekolog. Däremot tycker vi att man kan samarbeta med grannkommunerna Tierp och Gävle och vi kommer att rösta för det.

Miljöpartiet: Även här är det mycket beklagligt att kommunen inte mer än idag värdesätter arbetet med den allt som oftast omnämnda vackra natur som kommunen har. Så svaret på frågan om vi kommer att rösta för att kommunen skall tillsätta en kommunekolog är svaret ja. Om det sedan är en delad tjänst med någon eller några av grannkommunerna eller en helt egen tjänst är beroende på ekonomi och möjligheter till samarbete.

Kristdemokraterna: Älvkarleby behöver tillgång till den kompetens i form av kommunekolog som stöd för allmänheten, företag och turistnäringen. Förslaget att dela tjänst med närliggande kommun är bra.

Sverigedemokraterna: Nej, vi ser inte behovet av det.

Socialdemokraterna: Kommunen saknar inte helt kompetens i förvaltningarna då bl.a t.ex kommunchefen innehar den kompetensen. Vi ser löpande över möjligheten att återbesätta ekologtjänsten och ser gärna att tjänsten delas med annan kommun.

Naturskolan. Kommer ert parti att rösta för att Naturskolan återstartas i tidigare omfattning?

Moderaterna: Vi anser att det är av vikt att våra barn och ungdomar får kunskap, förståelse och erfarenhet av vistelse i skog och mark, och att det ska vara en integrerad del av skolverksamheten från förskola till i vårt fall högstadium. Ett exempel är den uteplats som finns i skogen intill förskolan Tallbacken.

Vänsterpartiet: Nej, naturskoleverksamhet ska bedrivas ute på skolorna.

Centerpartiet: Vi alla saknar vår fina Naturskola i Hyttön. Tyvärr har nu kommunen sålt denna byggnad och i dagens ekonomiska situation för kommunen kommer det kanske inte att finnas utrymme. Vi kommer att rösta för att Naturskolan startar upp igen om något år. Den fyllde en stor funktion bl a för våra skolor och dess lärare. Naturskolan i Hyttön anlitades också av våra grannkommuner som var mycket positiva till dess verksamhet.

Miljöpartiet: Vi kommer att rösta för att Naturskolan skall återstartas. Om det sedan skall vara i tidigare utformning, i en mer integrerad form eller på annat sätt anser vi att det bör tittas närmare på för att belysa de olika formernas för- och nackdelar.

Kristdemokraterna: Vi har inte tillräcklig kunskap för att svara på denna fråga.

Sverigedemokraterna: Det är inget som vi har några förslag om i dagsläget.

Socialdemokraterna: Naturskolan kommer inte att återuppstå i dess gamla form. Naturskolan är numera integrerad i den vanliga undervisningen och friluftsdagar ska vara inriktade på natur. I dess gamla form nådde Naturskolan inte alla elever som det nu är tänkt med integrerad undervisning.