Orkidéer i Älvkarleby kommun

Sammanställningen nedan av förekommande vildväxande orkidéarter i Älvkarleby kommun är baserad på de uppgifter som insamlades under arbetet med Upplands flora.

 

* Guckusko (Cypripedium calceolus)

Sällsynt i ängsgranskogar och sumpskogar. Ett trettiotal kända lokaler.

* Kärrknipprot (Epipactis palustris)

Inte ovanlig i extremrikkärr. Ibland också i vägrenar.

* Skogsknipprot (Epipactis helleborine)

Vanlig

* Skogsfru (Epipogium aphyllum)

En lokal hittades 2015. Flera tidigare förekomster är kända.

* Nästrot (Neottia nidus-avis)

Barrskog. Inte ovanlig.

* Tvåblad (Listera ovata)

Vanlig

* Spindelblomster (Listera cordata)

De enda fynden finns i sumpskogar. Eftersom den är svår att få syn på är den nog dock ofta förbisedd.

* Knärot (Goodyera repens)

Inte ovanlig i mossig äldre barrskog.

* Honungsblomster (Herminium monorchis)

Har tidigare funnits i kommunen (I ”Upplands vegetation och flora” av Erik Almquist från 1929 finns 4 lokaler upptagna), men har inte återfunnits under 1990-talet eller senare.

* Nattviol (Platanthera bifolia)

Ganska vanlig

* Grönvit nattviol (Platanthera chloranta)

Hittas framförallt vid Dalälven, söder om Älvkarleby.

* Brudsporre (Gymnadenia conopsea var. conopsea)

Sällsynt i extremrikkärr och fuktängar. Ibland också i vägrenar.

* Grönyxne (Coeloglossum viride)

Ganska ovanlig. Är dock svår att få syn på och därför nog ofta förbisedd.

* Ängsnycklar (Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata)

Vanlig i rikkärr.

* Blodnycklar (Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta)

Inte ovanlig på strandängar och i extremrikkärr nära kusten.

* Vaxnycklar (Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca)

Finns i kärr vid Storfjärden i Dalälven.

* Sumpnycklar (Dactylorhiza traunsteineri)

Inte ovanlig i extremrikkärr.

* Jungfru Marie nycklar (Dactylorhiza maculata ssp. maculata)

Ganska vanlig

* Skogsnycklar (Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii)

Vanlig

* Flugblomster (Ophrys insectifera)

Ganska ovanlig i extremrikkärr nära kusten.

* Korallrot (Corallorhiza trifida)

Inte ovanlig i sumpskogar.

* Gulyxne (Liparis loeselii)

Sällsynt. Ett tiotal kända lokaler i extremrikkärr.

* Knottblomster (Microstylis monophyllus)

Sällsynt. En handfull kända lokaler i extremrikkärr och alsumpskogar.

* Myggblomster (Hammarbya paludosa)

Ett fåtal lokaler på gungfly i kärr.

 
Biotopförändringar utgör det största hotet för de rödlistade orkidéer (knottblomster, gulyxne, knärot och honungsblomster) som finns listade ovan. Vi är därför tacksamma om du meddelar markägaren eller oss i Naturskyddsföreningen om du hittar något bestånd av dessa eller andra sällsynta arter.